Vodná energetika je vo svetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie a do roku 2030 môžeme očakávať nárast množstva vyrobenej elektrickej energie zo súčasných 3188 TWh až na 4259 TWh ročne.

Keďže hydropotenciál vyspelých krajín je už z väčšej časti je využitý, je možné očakávať nárast využívania hydropotenciálu rozvojových krajín Južnej Ameriky a Ázie. * zdroj: www.oze.stuba.sk

Z fyzikálneho hľadiska je pri využití energie vody rozhodujúci predovšetkým prietok Q, t.j. množstvo/objem vody, ktorý pretečie daným profilom za jednotku času (m3/s) a vertikálna výška spádu vody H (m), vyjadrujúceho tlak padajúcej vody. Spád pritom môže byť prirodzený, daný sklonitosťou reliéfu resp. môže byť umelo vytvorený (prehradením). Rozlišujeme pritom tzv. „hrubý“ statický spád, definovaný ako vertikálna vzdialenosť medzi vrcholom potrubia resp. kanála privádzajúceho vodu k turbíne a bodom, v ktorom sa voda z turbíny vypúšťa. (http://www.hydroenergia.sk/sk/vodna-energia)

Aj historicky patrí využívanie vodnej energie k základným zdrojom získavania energie. To platí aj o Slovensku, kde už koncom 19. storočia bolo vybudovaných 17 vodných elektrární s celkovým výkonom 2 067 kW. Ku koncu prvej svetovej vojny (k roku 1918) bolo na Slovensku 37 vodných elektrární s výkonom 10 836 kW, čo znamenalo popredné miesto v rámci Európy. A platilo to aj o pokrokovom technickom riešení týchto elektrární, z ktorých niektoré fungujú dodnes (viac ako 100 rokov).  Vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW nazývame malé vodné elektrárne. Ich prevádzka je obvykle nepretržitá, nakoľko nemajú akumulačné nádrže. Okamžitá výroba je závislá od okamžitého prietoku vo vodnom toku. Celkový teoretický hydroenergetický potenciál vodných tokov je potom súčtom teoretických hydroenergetických potenciálov všetkých úsekov vodných tokov na Slovensku. Vypočítava sa z dlhodobých priemerných prietokov v sledovaných profiloch tokov, z celkového rozdielu hladín a pri plnej účinnosti premeny energie. Veľkosť celkového teoretického hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska je momentálne 13 682 GWh/rok. (http://vedanadosah.cvtisr.sk/slovensko-ma-bohaty-hydroenergeticky-potencial)