Voda je najbežnejšie sa vyskytujúca látka na planéte. Je to obnoviteľný zdroj energie, ktorý sme schopní dlhodobo využívať bez vážnych ekologických škôd. Vodná energia, ako aj väčšina ďalších obnoviteľných zdrojov vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu vody z morí, oceánov a vodných plôch. Následne sa vytvorí vodná para, oblaky a nakoniec sa voda naspäť vráti na zemský povrch vo forme zrážok, čím sa vytvára uzavretý kolobeh vody – vodný cyklus.

Energiu, ktorú nám vodný cyklus ponúka, je možné využiť na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach. V prípade samotných vodných elektrární ide o premenu kinetickej, tlakovej a potenciálnej energie vody (ako výsledku hydrologického cyklu) na energiu mechanickú a následne elektrickú. Vodné elektrárne patria medzi zdroje s najväčšou účinnosťou premeny energie. Vo všeobecnosti je možné povedať že účinnosť malých vodných elektrárni je do 90 % a pri veľkých zdrojoch môže byť účinnosť vyššia než 90 %. Súvisí to najmä s jednoduchšou premenou kinetickej, tlakovej a potenciálnej energie padajúcej vody na energiu mechanickú, poháňajúcu generátor. (zdroj: www.oze.stuba.sk)