Tlačová správa – Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie potrestá tých, ktorí zmodernizujú svoje zariadenia.

8.6.2018 – Dlho očakávaná novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (z. č. 309/2009 Z. z.)
sa dotkne aj malých vodných elektrární. Ak by zmeny prešli v navrhovanej podobe, hrozí, že budú
potrestaní tí výrobcovia,ktorí chcú v budúcnosti rekonštruovať a modernizovať zariadenia.

Tlačová správa MVE -08062018 – na stiahnutie

Podľa doteraz platného zákona mali zariadenia po vykonaní týchto opatrení nárok na predĺženie
doby podpory – pripojenie do siete, odber elektriny a jej cenu. Podľa novely by však o podporu
prišli, alebo by bola výrazne obmedzená. Aj po prijatí nového zákona by sa mali podmienky podpory
pre doterajšie elektrárne posudzovať podľa predpisov platných v čase ich uvedenia do prevádzky,
do 31.12.2018. Otázne však je, aký bude prechod zo starých podmienok podpory na nové
podmienky podpory po rekonštrukcii (modernizácii) elektrárne, tu by mala podpora zostať taktiež v
nezmenenej podobe.

Gerhard Hunčaga – Zväz malých vodných elektrární: „Navrhovateľ zmien spôsobil zmätok. V
návrhu sú totiž výrazne horšie podmienky po vykonaní rekonštrukcie (modernizácie) v porovnaní s
predchádzajúcimi podmienkami.“

Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny,
celkový inštalovaný výkon presiahne 250 kW, právo na podporu pre zariadenie výrobcu elektriny
zaniká. Pritom doteraz sa táto podpora poskytovala pre zariadenia malých vodných elektrární s
výkonom do 1 MW.

Okrem toho návrh zaručuje podporu, doplatok ceny po dobu 15 rokov od ukončenia modernizácie
technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou
je menší ako 125 MW, avšak len pre zariadenia na kombinovanú výrobu.Teda na MVE by sa tento
druh podpory už nevzťahoval.

Gerhard Hunčaga – Zväz malých vodných elektrární: „Na úpravu návrhu novely zákona o
obnoviteľných zdrojoch energií sme podali niekoľko zásadných pripomienok v rámci
medzirezortného pripomienkového konania. Chceme, by bola odstránená diskriminácia pri podpore
zariadení po rekonštrukcii. Cieľom je, aby neboli potrestané malé vodné elektrárne, ktoré sa snažia
modernizovať a efektívnejšie využívať silu vody. Veríme, že zostane zachovaná doterajšia podpora
aj pre zariadenia po rekonštrukcii.“

Zväz malých vodných elektrární: Zjednocujeme 52 malých vodných elektrární a obhajujeme ich záujmy. Za malú vodnú
elektráreň je považovaná elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 MW. Podporujeme svojich členov, podieľame sa na
príprave legislatívy. Cieľom Zväzu je zvyšovanie ekologického povedomia verejnosti a rovnako aj členov Zväzu.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *