Rámcová smernica o vode v Dunajskom regióne

12.9.2018, Hotel Holiday IN, Bajkalská 25A, Bratislava

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode v Dunajskom regióne

Členovia Zväzu MVE sa dňa 12.9.2018 zúčastnili na medzinárodnom workshope, ktorý organizovala Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 4 “Obnoviť a udržať kvalitu vôd“ a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Workshop bol zameraný najmä na výmenu skúseností, vedomostí a informácií v súvislosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV) v podunajských štátoch EÚ. Program workshopu po bol rozdelený do troch sekcií.

Prvá sekcia bola venovaná CIS – Spoločnej stratégii implementácie rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), Usmerneniu č. 36 Výnimky enviromentálnych cieľov podľa článku 4.7 RSV a prezentácii nástroja JASPERS na overenie potreby uplatnenia výnimky. Prednášala Ismini Kyriazopoulou. Kontrolný zoznam JASPERS sa používa v prípade, že by projekt mohol mať vplyv na stav útvaru povrchovej vody alebo útvaru podzemnej vody podľa RVS. Bol vypracovaný na účely uľahčenia úvodných rozhovorov o dodržiavaní RSV. Odráža súčasné (2018) dobré postupy v súlade s Usmernením CIS 36. Nemá však žiadne formálne postavenie napríklad voči EIA a SEA a Natura 2000. Má sa použiť ako podporný nástroj pre zainteresované strany zapojené do vypracovania projektu a príslušného prijímania rozhodnutí vo vzťahu k životnému prostrediu. Kroky 1 až 3 v kontrolnom zozname sa môžu použiť na posúdenie, či by projekty mohli viesť k zhoršeniu alebo ohrozeniu dosiahnutia cieľov RSV. Krok 4 sa môže použiť len pre projekty, ktoré spadajú do rozsahu článku 4.7 RSV.

Druhá sekcia sa zaoberala prezentáciou skúseností a výziev súvisiacich s implementáciou článku 4.7 RSV v jednotlivých krajinách dunajského regiónu.

Prednášali:

Anna Gaálová – MŽP SR: Transpozícia článku 4.7 RSV do slovenskej legislatívy. SR implementovala článok 4.7 do Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v §16 ods.6 písm. b.

Ľuboslava Garajová – VÚVH, Slovensko – Prístupy k riešeniu problematiky vyplývajúcej z požiadaviek článku 4.7. Výskumný ústav vodného hospodárstva je ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov. V prípade nejasného resp. negatívneho primárneho posúdenia VÚVH sa projekt odporúča na posúdenie oprávnenej osobe, ktorá je vlastníkom relevantného osvedčenia, ktoré vydáva MŽP SR.

Veronika Koller – Kreimel, FMST, Rakúsko: Skúsenosti a výzvy súvisiace s implementáciou článku 4.7 RSV v Rakúsku. 60% rakúskych riek sa nenachádza v dobrom stave. Pomerná väčšina nových projektov sa nedostane na posúdenie k náležiacim orgánom  a sú zamietnuté v zárodku. V krajine kladú dôraz na predchádzanie, prevenciu, posúdenie a najmä predchádzajúce diskusie s investormi, aby predišli ďalším zbytočným investíciám. Ich výzvami je zabrániť negatívnym vplyvom, posúdiť k akému zhoršeniu môže dôjsť (či príde na zhoršenie stavu vôd alebo či sa očakáva zhoršenie stavu vôd). Rakúsko, podľa V. Koller – Kreimel, má jasnú predstavu o tom, čo je pre nich zhoršenie vôd. Akýkoľvek nový projekt musí v najvyššej možnej miere zamedziť zhoršovaniu stavu vôd.

Balázs Horváth – DGWM, Maďarsko: Implementácia článku 4.7 RSV v Maďarsku.

Darko Barbalič – CW, Chorvátsko: Skúsenosti a výzvy súvisiace s implementáciou článku 4.7 RSV v Chorvátsku.

Sebastian Döbbelt- Grűne – Planungsbűro Koenzen, Nemecko: Vyhodnotenie zhoršenia stavu podľa článku 4.7 RSV – skúsenosti z praxe v Nemecku.

 

Tretia sekcia obsahovala štyri skupiny, Hydroenergetiku, Protipovodňovú ochranu, Infraštruktúrne projekty a Vodnú správu.

V hydroenergetike prednášala Veronika Koller-Kreimel, FMST, Rakúsko: Skúsenosti a prípadové štúdie súvisiace s implementáciou článku 4.7 RSV v Rakúsku. Pri posudzovaní projektov sa v Rakúsku zameriavajú hlavne na odber vody (znižovanie objemu vody, zníženie rýchlosti toku a pod.), vzdúvanie vody, výstavbu priehrad na tokoch, fluktuáciu toku pri vyrovnávaní dodávok el. energie. Pri posudzovaní takýchto projektov je dôležité posúdenie zásahu do tokov k pomeru vyrobenej ročnej čistej energie tzn., že ak sa už poškodí vodný útvar, musí byť produkcia veľmi vysoká.

Rôzne inštitúcie v Rakúsku spolupracovali na výskume prínosov MVE. V roku 2012 vznikol katalóg ochrany riek, v ktorom boli zakotvené hodnotiace kritériá.

Peter Čadek, SVP, š.p., Slovensko: Oprava, údržba a rekonštrukcia vodných stavieb z pohľadu aplikácie článku 4.7 RSV. Jeho prednáška bola venovaná Protipovodňovej ochrane, kde možno konštatovať, že z tohto hľadiska je podstatné venovať sa či už cyklickým, alebo necyklickým opravám všetkých druhov vodných stavieb a to z dôvodov predchádzania zhoršovania stavu povrchových vodných útvarov a podzemných vodných útvarov.

V oblasti Infraštruktúrnych projektov vystúpila Eva Kriaková a Lucia Micková, NDS a.s., Slovensko: Príklady a prípadové štúdie implementácie článku 4.7 RSV v oblasti prípravy diaľnic a rýchlostných ciest. Venovali sa posudzovaniu cestných projektov, diaľnic, mostov, ktoré pretínajú vodne útvary čí už povrchové alebo podzemné.

Cristian Rusu, Apele Romane, Rumunsko: Uplatnenie článku 4.7 RSV v pobrežných vodných útvaroch pri riešení projektu zameraného na znižovanie pobrežnej erózie v Rumunsku. Prednáška bola venovaná Vodnej doprave.

 

Záver workshopu bol zameraný na diskusiu prezentujúcich a samotných účastníkov. Môžeme zhodnotiť, že krajiny podunajského regiónu majú viac spoločných problémov pri implementácii článku 4.7 RSV a ďalšia medzinárodná spolupráca na tejto úrovni je nevyhnutná ba, až žiadúca.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *