PRÁVO NA PODPORU A NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ZÁRUKY PÔVODU ELEKTRINY

Autor: POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny 

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie priniesla zásadné zmeny v zaužívaných mechanizmoch podpory výroby zelenej elektriny. S niektorými sa stretávame už od začiatku roka 2019. Od 1. januára 2020 nás však čakajú ďalšie novinky. Napríklad zmeny týkajúce sa záruk pôvodu elektriny.

Kauzu straty podpory z roku 2015 si ešte všetci dobre pamätáme. Výrobcovia elektriny preto veľmi citlivo vnímajú akékoľvek zmeny týkajúce sa práva na podporu.

V posledných týždňoch sme v tejto súvislosti niekoľko krát dostali otázku, či je dôvod na obavy, a ako, podľa nových pravidiel, ovplyvní vydanie záruky pôvodu právo výrobcu na podporu? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame náš pohľad na túto tému.

Záruka pôvodu v súčasnosti

Záruka pôvodu je doklad preukazujúci pôvod elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Vydáva ho Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po splnení zákonných podmienok.

Hlavným cieľom záruk pôvodu je ich prostredníctvom preukázať koncovému spotrebiteľovi, že vyrobená elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov. Vydaná záruka pôvodu však výrobcovi neslúži iba na tento účel. So zárukami pôvodu je možné totižto aj obchodovať. Výrobca môže vydanú záruku pôvodu previesť za odplatu na iného účastníka trhu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pritom nad týmito prevodmi vykonáva dohľad a každý prevod eviduje.

Záruky pôvodu však zohrávajú nemenej dôležitú úlohu aj v daňovej oblasti.  Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov je totižto zo zákona oslobodená od spotrebnej dane na elektrinu. Podmienkou je iba predloženie záruky pôvodu.

Samotné vydanie záruky pôvodu však nemá na podporu doplatkom žiadny vplyv. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mu záruku pôvodu vydá, aj keď výrobca poberá podporu. V prípade, ak však výrobca túto záruku prevedie na iného účastníka, príde o podporu doplatkom na množstvo elektriny, ktorá zodpovedá prevedenej záruke.

Záruky po novom

Od 1. januára 2020 nastávajú pri zárukách pôvody dve hlavné zmeny.

V prvom rade sa mení subjekt vykonávajúci činnosti spojené so zárukami pôvodu. Z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prejdú tieto kompetencie na Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Ten bude po novom zodpovedný za evidenciu, vydávanie, prevody, uplatnenie a rušenie záruk pôvodu elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi však bude vykonávať nad týmito činnosťami dohľad.

Druhou zásadnou zmenou je zmena podmienok vydania záruk pôvodu. Tie budú oveľa prísnejšie. Tu nastala zásadná zmena v tom, že ak si výrobca už uplatňuje podporu doplatkom alebo príplatkom, záruka pôvodu mu na jeho účet nebude vôbec vydaná. Neznamená to však, že ju OKTE nevydá vôbec. Takáto záruka vydaná bude, avšak nebude vedená na účte výrobcu, ale na oddelenom účte OKTE a ponúkaná na tzv. aukciách. Podľa slov OKTE budú takto získané finančné prostriedky použité na zníženie tarify za prevádzkovanie systému.

Dopady na podporu

Výrobcovia elektriny si tak môžu vydýchnuť. Zmeny v oblasti záruk pôvodu sa ich pri nároku na doplatok alebo príplatok od nového roka nedotknú o nič viac, ako za predchádzajúcej právnej úpravy.

Dopady na oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny

Odlišne však vnímame oslobodenia od spotrebnej dane z elektriny. Zákon o spotrebných daniach z elektriny naďalej ustanovuje, že od dane je oslobodená len „zelená“ elektrina, ktorej pôvod sa preukáže zárukou pôvodu. Ak si teda výrobca uplatní právo na podporu doplatkom či príplatkom, nebude mať nárok na vydanie záruky pôvodu na jeho účet a teda nebude môcť preukázať colnému úradu splnenie podmienky pre oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny.

Otázkou však je, nakoľko sa táto skutočnosť výrobcov dotkne. V prvom rade je potrebné skúmať, kedy vôbec výrobcovi vzniká daňová povinnosť. Zákon hovorí, že je to v dvoch prípadoch – ak výrobca vyrobenú elektrinu dodá priamo koncovému spotrebiteľovi, alebo ak ju spotrebuje v rámci jeho podniku. Výrobcovi, ktorý vyrobenú elektrinu iba dodá výkupcovi (teda nedodáva elektrinu priamo koncovému spotrebiteľovi), na túto elektrinu daňová povinnosť vôbec nevznikne. Daň je v tomto prípade povinný zaplatiť dodávateľ.

Výrobca je však povinný zaplatiť daň aj za elektrinu, ktorú spotrebuje vo svojej prevádzke pri výrobe elektriny. Ide o tzv. ostatnú vlastnú spotrebu. Táto elektrina bola doteraz po predložení záruky pôvodu od dane oslobodená. Keďže však od nového roka výrobcovi záruka pôvodu vydaná nebude, oslobodenie od dane mu na ostatnú vlastnú spotrebu poskytnuté nebude.

Dôvodová správa k novele zákona o podpore túto skutočnosť opomína. Je tak otázne, či bolo účelom zákonodarcu zaťažiť výrobcov s právom na podporu touto daňovou povinnosťou, alebo ide iba o dôsledok nedostatočnej komunikácie medzi príslušnými rezortami. Podľa dostupných informácií sa totiž  zákon o spotrebnej dane z elektriny meniť neplánuje.

Určitou útechou je v tomto prípade aspoň skutočnosť, že technologická vlastná spotreba elektriny ostáva oslobodená od dane aj naďalej. Oslobodenie od tejto dane totižto výrobca nemusí preukazovať zárukou pôvodu.

Vydané: 19.11.2019

Prevzaté z: https://www.polacekpartners.sk/clanok/prvo-na-podporu-a-nov-pravidl-pre-zruky-pvodu-elektriny

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *