Odpovede na často kladené otázky: Výzva na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy (01I03-26-V07)

16.2. 2024 – Komponent 1 OZE – Výzva na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy (01I03-26-V07)

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I03-26-V07

Informačný seminár – 13.2.2024, 9:30 – pozvánka (PDF 417 kB)

Prezentácie (ZIP 1,74 MB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 19. decembra 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy. Cieľom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory modernizácie prečerpávacích vodných elektrární a výstavby nových zariadení na uskladnenie elektriny – stacionárne batériové systémy, ktoré slúžia na zvýšenie dostupného objemu služieb výkonovej rovnováhy podľa aktuálnej potreby elektrizačnej sústavy spôsobené stochastickým charakterom výroby elektriny z OZE, a to aj pomocou uskladnenia prebytkov elektriny vyrobenej z OZE.

Výzva bude vyhlásená do 28. marca 2024 a je určená pre subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľom existujúcej funkčnej prečerpávacej vodnej elektrárne (relevantné pre projekty zamerané na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne) alebo pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka (relevantné pre projekty zamerané na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny – stacionárny batériový systém)

Podporené môžu byť projekty zamerané na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW alebo projekty zamerané na výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny – stacionárny batériový systém (inštalovaný výkon nového stacionárneho batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MW. Nominálna hodnota kapacity (MWh) nového stacionárneho batériového systému musí byť rovná alebo vyššia ako nominálna hodnota inštalovaného výkonu nového stacionárneho batériového systému (MW).

Parametre modernizovanej prečerpávacej vodnej elektrárne, resp. nového stacionárneho batériového systému sú bližšie špecifikované vo výzve.

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na výstavbu nového stacionárneho batériového systému s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW nesmie presiahnuť 12 000 000 EUR.

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW nesmie presiahnuť 12 000 000 EUR.

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na výstavbu nového stacionárneho batériového systému s inštalovaným výkonom do 1 MW nesmie presiahnuť 850 000 EUR.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory výška žiadanej podpory na MW inštalovaného výkonu stacionárneho batériového systému, resp. výška žiadanej podpory na MW zvýšenia regulačného rozsahu prečerpávacej vodnej elektrárne.

Alokácia výzvy je 44 000 000 EUR, z toho 8 000 000 EUR je určených na výstavbu nových stacionárnych batériových systémov s inštalovaným výkonom do 1 MW a 36 000 000 EUR je určených na výstavbu nových stacionárnych batériových systémov s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW a na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW.

Dátum uzatvorenia výzvy: 28. marec 2024.

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                  12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I03-26-V07 (PDF 1MB)

Príloha č.1 – Záväzné formuláre povinných príloh žiadosti (ZIP 232 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 867 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 662 kB)

Príloha č.4 – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ (PDF 412 kB)

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2,9 MB)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I03-26-V07

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *