ČO SÚ TO OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE?

Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktorých zásoby sa nedajú vyčerpať, prípadne sa v pravidelných cykloch obnovujú. Triedenie obnoviteľných zdrojov je možné viacerými spôsobmi:

– podľa typu (napr. vodná, slnečná, geotermálna, veterná energia, biomasa)

–  podľa typu vytvoriteľnej energie (elektrická energia, tepelná energia)

– podľa využiteľnosti (napr. tie, ktoré sú k dispozícii nepretržite, nepravidelne alebo pravidelne určitú dobu denne)

Pod pojmom obnoviteľný zdroj energie sa rozumie: „nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:

  1. vodná energia,
  2. slnečná energia,
  3. veterná energia,
  4. geotermálna energia,
  5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
  6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
  7. biometán“