MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája verejnosť

5.10.2020 – Národnú legislatívu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) čakajú revolučné zmeny. Na scénu prichádzajú tzv. prosumeri, ktorí elektrinu nielen vyrábajú a spotrebúvajú, ale aj uskladňujú a predávajú. Pri dosahovaní cieľov do roku 2030 zohrá významnejšiu úlohu aj integrácia OZE do sektora vykurovania. Rezort hospodárstva v tejto súvislosti pripravuje transpozíciu novej smernice o OZE a vyzýva predstaviteľov odbornej verejnosti, aby poslali svoje podnety na zmenu legislatívy na mailovú adresu red2@mhsr.sk do 22. októbra 2020.  

Ministerstvo hospodárstva pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Odborná verejnosť sa môže do tohto procesu zapojiť už v jeho počiatočnej fáze, a to formou zaslania podnetov na zmenu legislatívy, ktoré napomôžu implementovať ustanovenia európskej smernice do príslušnej národnej legislatívy. „Podpora obnoviteľných zdrojov energie v sektore elektriny, ale aj v oblasti vykurovania a chladenia a v doprave, je dôležitým nástrojom k dosiahnutiu nízkouhlíkového hospodárstva a k naplneniu európskych i národných cieľov. Nová európska legislatíva je impulzom pre ich udržateľný rozvoj a integráciu do elektrizačnej sústavy i systémov vykurovania a chladenia. Zároveň je príležitosťou pre minimalizáciu dopadov na koncové ceny elektriny najmä vďaka dôrazu na aukcie. Môže dokonca viesť k zníženiu cien energií vďaka podpore aktívnych odberateľov, samospotrebiteľov a energetických spoločenstiev,“ uviedol štátny tajomník MH SR Karol Galek.

Hlavným cieľom novej európskej smernice je zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ na hrubej konečnej energetickej spotrebe na úroveň aspoň 32 %. Slovensko si vo svojom integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne stanovilo podiel OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2030 vo výške 19,2 %. Sektorové ciele boli stanovené na úrovni 27,3 % v odvetví výroby elektriny, 19 % v sektore výroby tepla a chladu a 14 % v doprave. V súlade s novou európskou smernicou by sa pre dosiahnutie cieľa pri výrobe elektriny mali v národných systémoch podpory využívať predovšetkým aukcie a trhové prémie, zlepšiť sa má integrácia OZE do trhu s elektrinou. Zjednodušia sa administratívne procesy a zavedú sa lehoty pre vydávanie príslušných povolení potrebných pre realizáciu projektov OZE. Novinkou je tiež zriadenie kontaktných miest.

Najväčšie zmeny však prináša trend takzvaných prosumerov. Novými hráčmi na trhu s elektrinou budú aktívni odberatelia, samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov a energetické spoločenstvá, ktorí môžu elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrábať pre vlastnú potrebu, ale tiež skladovať alebo predávať – či už priamo alebo prostredníctvom agregácie. Zmeny sa dotknú aj sektora vykurovania a chladenia v dôsledku povinného začleňovania OZE a motivácie k budovaniu účinných centralizovaných systémov zásobovania. Viac informácií k výzve pre zasielanie podnetov v rámci prípravy transpozície smernice EÚ 2018/2001 nájdete na: https://www.mhsr.sk/aktuality/mh-sr-pripravuje-transpoziciu-smernice-o-oze-do-procesu-zapaja-verejnost.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *